Sarı Basın Kartı’nda Yetkili Cumhurbaşkanlığı Oldu

Başbakanlık'a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi.

Haberin İngilizcesi için tıklayın

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, dün Resmi Gazete’de yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldı.

Daha önce Başbakanlık'a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi.

Hak ve yükümlülükler devredildi

KHK’daki ilgili madde şöyle:

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün devri

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmiş sayılır. Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

(2) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülür.

(3) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personel hakkında geçici 1. maddede düzenlenen personel geçişine ilişkin hükümler uygulanır.

(4) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkan tereddütleri gidermeye,

a) Bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Personelin devrine ilişkin iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı, yetkilidir.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Kurum, tarihini, 1857’de kurulan Matbuat Müdürlüğünden başlatıyor.

Bugünkü adını ise, 18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aldı. O tarihten beri Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyordu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Sarı Basın Kartı’nın da verildiği kurumdu.

Gazetecilerin bu kartı alabilmesi için çalıştıkları basın kuruluşunun Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması gerekiyordu. İnternet yayınları, yönetmeliğe girmediği için internet medyasında çalışan gazeteciler Sarı Basın Kartı alamıyor.

Ayrıca şartlardan biri olan “Mesleğini sürekli icra etmek” de serbest çalışan gazetecileirn karşılayamadığı bir şarttı.

Gazetecilerin bu kartı alabilmesi için basın kuruluşunda çalışmasının yanı sıra “5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması” da gerekiyordu. Dolayısıyla birçok gazeteci bu kartı almanın şartlarını yerine getiremiyor.

Gazeteciler ve basın örgütleri neden karşıydı?

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Sarı Basın Kartı uygulamasına son verilmesini istediği açıklamasında, şu noktalara dikkat çekmişti:

“Sarı basın kartı uygulaması tıpkı devlet eliyle ilan dağıtan Basın İlan Kurumu gibi basın üzerinde bir denetim aracıdır. Yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren bir kurumun [sendika] verdiği tanıtma kartını kabul etmeyip, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından verilen kartın dayatılması, denetimi yaygınlaştırma amacı güdüyor.

“Devlet tarafından basın kartı verilmesi uygulamasından vaz geçilmelidir. Kurum kartları bir gazetecinin mesleğini yapabilmesi için yeterlidir. Basın kartına meşruluk kazandıran meslek örgütleri de bir an önce komisyondan (Basın Kartı Komisyonu) çekilmelidir.”

Sarı Basın Kartı’nın avantajları

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Sarı Basın Kartı ile gazeteciler, şu avantajlardan yararlanabiliyor:  

* Fiili hizmet süresi zammı [Yıpranma payı]: Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenleme. 5510 sayılı Kanun uyarınca basın mensuplarının sigorta prim gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 prim gün sayısı eklenir.

* Ayrıca hizmet süresi zammı 5 yılı geçmemek üzere, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

* Gazeteciler, kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantılara veya toplantı yerlerine girebilir.

* Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanma ve TCDD’nin indirimli bilet tarifeleri.

* Basın trafik kartı.

* Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport). (Çalıştığı medya kuruluşu tarafından geçici olarak yurtdışı görevle görevlendirilen basın kartı sahibi basın mensupları ile Türkiye’de ikamet eden sürekli nitelikte basın kartı sahiplerine görev sürelerince Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenir.)

* Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş.

* Spor müsabakalarına [akredite olunduğu takdirde] ücretsiz giriş.

* Silah ruhsatı alma kolaylığı. (AS)


Ankara - BİA Haber Merkezi

10 Temmuz 2018, Salı